MOAward: Onderzoeksbureau van het Jaar 2023           Trotse FD Gazelle '20, '21, '22 én 2023!

Alles Over Nudging Psychologie Big

Psychologie, Gedragsbeïnvloeding

Alles over Nudging: Psychologie, Toepassingen en Voorbeelden

Nudging wordt steeds vaker gebruikt als vorm van gedragsbeïnvloeding. Van overheidsinstanties tot aan commerciële merken: allen maken ze in toenemende mate gebruik van nudging-technieken die zijn verkregen uit de psychologie en andere gedragswetenschappen.

Dit artikel zet alles op een rij wat je wilt weten over nudging. Uiteraard ondersteund met onderzoek uit de psychologie, en direct concreet gemaakt met voorbeelden uit de praktijk. 

 

1. Wat is nudging?

Nudging is een vorm van gedragsbeïnvloeding waarbij door middel van kleine aanpassingen in de omgeving of keuze-context wordt beoogd menselijk gedrag te veranderen. Het is hiermee een wezenlijk andere vorm van gedragsinterventie dan zowel de economische als de attitude-gedreven benadering.

1.1. Wat maakt nudging anders dan anders dan economische en juridische gedragsinterventies?

Van oudsher grijpen overheden in hun poging om gedrag te beïnvloeden naar economische en juridische maatregelen. Hierbij wordt het gewenste gedrag beloond met incentives (zoals aftrekposten van de belasting) of juridisch verplicht (zoals vroeger de dienstplicht bestond). In het geval van ongewenst gedrag wordt deze minder aantrekkelijk gemaakt (zoals accijnzen op roken) of juridisch verboden (zoals verhoging maximumleeftijd voor alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar).

Voordelen

Maatregelen als deze zijn populair onder overheden, doordat ze zichtbaar en direct effectief (lijken te) zijn om het gewenste gedrag te promoten of het ongewenste gedrag tegen te gaan. Er gaan echter een aantal nadelen mee gemoeid.

Nadelen

 • Kan weerstand oproepen onder bevolking doordat vrijheden worden ingeperkt
 • Verhoogt wantrouwen in overheden wanneer maatregelen niet als ‘fair’ worden beschouwd, waarna toekomstige interventies steeds minder effectief worden
 • Effecten kunnen kortdurend zijn en daarna afvlakken, waarna de maatregel weer verder moet worden verzwaard. Dit zien we bijvoorbeeld bij sigarettenaccijnzen, die met elke verhoging aanvankelijk goed werken maar na enkele jaren steeds weer moeten worden verhoogd om opnieuw effect te sorteren

1.2. Wat maakt nudging anders dan attitude-gedreven gedragsinterventies?

Een tweede bastion in gedragsbeïnvloeding is die van de attitudeverandering. Hierbij pogen overheden met communicatiecampagnes bewustwording of de mening van het publiek over een bepaald onderwerp aan te wakkeren. Dit zien we terug in de vorm van de klassieke voorlichtingscampagnes, waarbij jongeren bijvoorbeeld over de nadelen van alcoholgebruik worden geïnformeerd.

Voordelen

Anders dan economische en juridische maatregelen, behoudt deze route de vrijheid van individuen en geeft hun de mogelijkheid om zelf een weloverwogen beslissing te maken. Bovendien zijn ze voor bewust en gepland gedrag ook daadwerkelijk effectief.

Nadelen

Campagnes gericht op attitudeverandering kunnen erg effectief zijn, maar enkel tot zover het probleem daadwerkelijk het gevolg is van attituden of lage awareness van het probleem. Je hoeft niet lang te zoeken om erachter te komen dat dit lang niet altijd het geval is: alcoholgebruik onder jongeren komt niet door een gebrek aan kennis over de negatieve gevolgen ervan. Je kunt een miljard investeren in awareness campagnes, maar jongeren zullen er geen druppel minder om drinken; het probleem ligt simpelweg elders.

Het is dus zaak om het gedrag dat je wilt beïnvloeden grondig te onderzoeken. Is het bewust gedrag op basis van attitude en intentie, of een meer onbewust gedreven gedrag dat ‘in het moment’ ontstaat op basis van factoren uit de sociale- en fysieke omgeving? Meer over die analyse vind je in dit blog over alles wat je wilt weten over gedragsbeïnvloeding.

2. Nudging als vorm van beïnvloeding

Van onze aankopen in de supermarkt tot de keuze voor orgaandonatie. En van onze spaarzaamheid met energie, tot aan onze bankrekening. Dit zijn stuk voor stuk keuze-contexten waarin onze beslissingen in grote mate spontaan en ter plekke gemaakt worden. Dit zijn kansrijke toepassingsgebieden voor nudging.

Bij nudging wijzig je de context waarin het gedrag plaatsvindt om zodoende het gedrag een duwtje te geven in de gewenste richting. Er zijn sinds het begin van de term ‘nudging’ als psychologische beïnvloedingstechniek in 2008 meer dan 200 studies gepubliceerd naar de effecten van nudging, en dat aantal neemt elk jaar toe.

2.1. Wat voor soorten nudges zijn er?

De denkbare soorten nudges zijn zeer divers – van een vliegje in een urinoir ter verbetering van de plasprecisie, tot aan een duimpje omhoog op de energierekening dat aangeeft hoe goed je het doet ten opzichte van de rest van de buurt (beide nudges bleken trouwen zeer effectief, Thaler, 2021). De soorten gedrag die middels nudging zijn aangesproken zijn evenzo divers.

De effectiviteit van een specifieke nudge is in grote mate afhankelijk van het probleem dat je ermee hoopt op te lossen. Het is onwaarschijnlijk dat een vliegje op de energierekening en een duim omhoog op het urinoir tot even goede resultaten zou leiden dan dat ze andersom doen.

De grootste uitdaging voor professionals op het gebied van gedragsbeïnvloeding is om de juiste nudge aan het juiste probleem te koppelen. Het goede nieuws is dat we op dit vlak ons voordeel kunnen doen met de inmiddels meer dan 200 wetenschappelijke studies die hebben ontleed wanneer welke nudge werkt.

3. De juiste nudge bij het juiste gedrag

Op basis van een grote meta-analyse naar nudging (Mertens et al., 2022) blijken de honderden verschillende nudges onder te verdelen zijn in drie grote categorieën. Elke categorie wordt gekenmerkt door een specifieke psychologische barrière tot het gewenste gedrag. En het is juist deze barrière die bepaalt welke nudges werken, en welke niet.

3.1. Barrière 1: beperkte toegang tot informatie

Mensen gebruiken in hun keuzes maar een zeer beperkt gedeelte van de beschikbare informatie. Ons brein is een energieslurpend orgaan en wil zuinig omgaan met cognitieve resources, en zal proberen met zo min mogelijk informatie tot een goede keuze te komen. Dit is de reden dat we volop gebruikmaken van mentale vuistregels en biases om denkwerk te besparen.

Het slechte nieuws hiervan is dat je menselijk gedrag niet zomaar beïnvloedt door informatie te bieden; waarschijnlijk wordt dit genegeerd of niet meegewogen in de beslissing. Het goede nieuws is dat je een buitengewoon sterk effect op keuze en gedrag kunt bewerkstelligen door van de juiste informatie een focuspunt te maken.

Oplossing

De oplossing is niet om méér informatie te bieden, maar het focuspunt te verleggen door de informatie zichtbaarder te maken of te reframen, zodat deze leidend wordt in de beslissing.

Voorbeelden van nudges die informatie (mentaal) toegankelijk maken

 • Vertaal informatie door naar de menselijke maat. Bijvoorbeeld door bij suikerrijke producten niet enkel het aantal gram suiker te communiceren, maar werkelijk het aantal suikerklontjes af te beelden.

 • Maak informatie opvallend. Bijvoorbeeld door met design de aandacht op een specifiek stukje informatie te vestigen.

 • Geef sociale informatie. Door informatie te duiden in een sociale context (bijvoorbeeld energieverbruik te tonen met indicator of dit hoog of laag is ten opzichte van de buurt) vergroot je de impact van deze informatie.

3.2. Barrière 2: beperkte capaciteit om keuze-opties te overzien of te evalueren

Waarom blijven veel mensen elk jaar bij hun verzekeringspolis hangen, zelfs wanneer er tal van betere deals voorhanden zijn? De reden ligt wederom in de zuinigheid van ons brein met cognitieve resources. Een overdaad aan opties kost moeite en levert keuze-stress op. Dit resulteert erin dat we geneigd zijn in te stemmen met de standaardoptie, zoals een voorgeselecteerde optie of een optie gelabeld als ‘meest populaire keuze’.

Oplossing

De oplossing is om de presentatie of structuur van de verschillende opties te wijzigen. Dit is niks nieuws: supermarkten scherpen sinds jaar en dag continu hun schappenplannen aan om de aandacht en keuze van de klant te beïnvloeden. De toepassingsmogelijkheden van deze zogenaamde choice architecture blijkt echter aanzienlijk omvangrijker. Hieronder zetten we een aantal effectieve voorbeelden op een rij. Uit een grootschalige meta-analyse blijkt dat deze categorie van nudges over de gehele linie de grootste effecten heeft op gedragsbeïnvloeding. De reden is dat de effectiviteit van deze nudges niet afhankelijk is van de mate van bewuste verwerking. Sterker nog: hoe onbewuster het gedrag, hoe beter deze nudges hun werk doen.

Voorbeelden van nudges die de presentatie of structuur van opties veranderen

 • Verander de default keuze. Mensen kiezen vaak automatisch de ‘standaard optie’. Zo kun je een optie automatisch aangekruist tonen zodat de gebruiker deze actief moet uitschakelen. Deze nudge wordt toegepast bij donorregistratie in Nederland, waarbij het zijn van orgaandonor sinds 2020 de standaardoptie is. Ook de toepassing van social proof technieken als ‘meest populair’ of ‘meest gekozen’ zet een optie automatisch als standaardkeuze neer.

 • Maak de voorkeursoptie gemakkelijker, of maak de ongewenste optie moeilijker. We volgen vaak de weg van de minste weerstand. Een effectieve manier om meer gezonde producten te verkopen blijkt om deze simpelweg op een betere plek in het schap te tonen, zoals het gebied tussen handhoogte en ooghoogte. Andersom blijkt het ook effectief ongezonde opties (zoals rookwaar) moeilijker toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door deze niet langer beschikbaar te maken in supermarkten.

 • Verander de breedte van het aanbod of compositie van opties. Door meer opties toe te voegen aan een specifieke categorie, zal de categorie als zodanig belangrijker worden ervaren en vaker worden gekozen. Zo kun je de consumptie van gezond voedsel bevorderen door aanbod te verbreden (meer soorten groente uitstallen) of de compositie te veranderen (groente aanbieden als maaltijdpakket in plaats van los).

 • Verander de consequentie van de optie met micro-incentives of door de consequenties naar voren te trekken. Veel van onze keuzes hebben voornamelijk consequenties op de lange termijn. Dit geldt zowel voor goed gedrag (sparen voor pensioen geeft pas op lange termijn plezier) als voor slecht gedrag (ongezond eten geeft op korte termijn plezier, maar zal op lange termijn nadelige gevolgen met zich meebrengen). Ons brein laat zich echter vooral leiden door korte termijn-invloeden. Om het brein toch te overtuigen te handelen voor de lange termijn, is het effectief om de invloeden direct voelbaar te maken. Dit doe je door directe micro-incentives te bieden voor goed gedrag (zoals de werkgever die pensioenbijdrage van werknemers verdubbelt) en de pijn van slecht gedrag naar voren te halen (zoals verkoolde longen afbeeldingen op sigarettenpakjes, die weliswaar nauwelijks effect hebben op verstokte rokers maar wel effectief zijn om potentiële nieuwe rokers ervan te weerhouden).

3.3. Barrière 3: beperkte aandacht en zelfcontrole

Van afval op straat weggooien tot een loopje met de belastingaangifte: vaak weten we dondersgoed wat het (on)gewenste gedrag is, maar toch treden we gemakkelijk buiten de gewenste paden. Veel van deze slechte gedragingen blijken spontaan te ontstaan, doordat op die gelegenheidsmomenten simpelweg de beperkte aandachtscapaciteit en zelfcontrole van ons brein toeslaat. Vaak sluimert het juiste gedrag ergens in ons achterhoofd, maar zijn we ons er op moment suprême niet, of verminderd, van bewust.

Oplossing

Het is zaak om exact op het moment waarop het te beïnvloeden gedrag plaatsvindt mensen bewuster te maken van het gewenste gedrag. Dit kan enerzijds vooraf, door middel van commitments, of ter plekke, door middel van reminders.

Voorbeelden van nudges die mensen bewuster maken van het gewenste gedrag

Commitments. Spoor mensen aan publiekelijke of private commitments te maken om het gewenste gedrag uit te voeren. Dit kan heel simpel, door bijvoorbeeld een belastingaangifte te beginnen met een aanvinkvakje waarin men verklaart alles volledig en naar waarheid in te vullen. Dit commitment resulteert erin dat men zich langdurig bewust blijft van het gewenste gedrag.

Reminders. De aandacht van ons brein verschuift voortdurend naar andere zaken. Simpele cues die de aandacht ter plekke weer vestigen op het gewenste gedrag kunnen hierin een groot verschil maken. Van een vliegje afgebeeld op een urinoir (aandacht wordt op een positieve manier teruggebracht naar het belang van mikken), tot een reminder in de mailbox van je vermogensbeheerder om geld te beleggen voor later. Smeedt het ijzer als het heet is.

3.4. Hoe bepaal je welke barrière relevant is? Een kwestie van bewustzijn

Bovenstaande drie barrières duiken veelvuldig op in onze dagelijkse keuzes en gedragingen, in sommige gevallen zelfs gelijktijdig. Hoe breng je voorafgaande aan een gedragsinterventie in kaart te brengen welke barrières relevant zijn? Daarbij is het raadzaam te starten met een multi-methodologisch onderzoek naar de drivers van het te veranderen gedrag. Denk hierbij aan gedragsobservatie, interviews en biometrische methoden zoals eye tracking. Zo krijg je grondig inzicht in de drivers en context van het gedrag.

Verreweg de meest belangrijke onderscheidende factor waarlangs menselijk gedrag is op te splitsen is de mate van bewustzijn. Sommige gedragingen gebeuren voornamelijk onbewust, op basis van gewoontes of externe triggers. In dat geval is waarschijnlijk barrière 2 de boosdoener: beperkte capaciteit om keuze-opties te overzien of te evalueren.

Andere keuzes proberen we wel degelijk bewust te maken, maar hierbij zijn omgeving en ons brein niet optimaal op elkaar afgestemd om tot een goede keuze te komen. In die gevallen is er veelal sprake van barrière 1 (beperkte toegang tot informatie) of barrière 3 (beperkte aandacht en zelfcontrole).

4. Nudging voorbeelden in context: Toepassingsgebieden van nudging

In elke omgeving waar menselijk gedrag plaatsvindt kun je gebruikmaken van nudging-technieken om het gedrag zonder dwang een duwtje in de gewenste richting te geven. Nudging laat zich in tal van contexten toepassen. In deze sectie bekijken we per toepassingsgebied de effectiviteit van nudging, ondersteund met concrete voorbeelden.

De effectiviteit van nudging verschilt flink per toepassingsgebied. Sommige gedragingen laten zich nu eenmaal gemakkelijker beïnvloeden dan andere. Op basis van een grootschalige meta-analyse van meer dan 200 nudging onderzoeken blijkt de volgende verdeling in effectiviteit:

 • Gezondheid-                     medium effectief (d = 0.34)
 • Voeding-                           zeer effectief (d = 0.72)
 • Milieu en omgeving-        zeer effectief (d = 0.43)
 • Financiën-                         licht effectief (d = 0.25)
 • Prosociaal gedrag-           zeer effectief (d = 0.44)
 • Andere contexten-           medium effectief (d = 0.29)

Hieronder nemen we de meest voorkomende toepassingen van nudging door met concrete voorbeelden die zich bewezen hebben in de praktijk.

5. Gezondheid

Nudges op het gebied van gezondheid bestrijken een breed gebied, uiteenlopend van levensstijl-veranderingen tot interventies ter promotie van het opvolgen van medische adviezen.

Voorbeeld van nudging van gezondheidsgedrag: lichaamsbeweging

Hoewel iedereen overtuigd is van de positieve werking van lichaamsbeweging, bewegen we vaak minder dan we zouden willen. Nudging blijkt een effectieve methode om lichaamsbeweging te bevorderen.

Micro-commitments blijken effectief om de kloof tussen intentie en actie te dichten. Wanneer je sportschool-app je maandelijks vraagt hoe vaak je elke week wilt gaan sporten, blijkt dit het werkelijke sportschoolbezoek aanzienlijk te verhogen. De oorzaak is het commitment-effect: zodra we aangeven een specifieke actie uit te willen voeren, vergroot dit de kans dat we het ook daadwerkelijk doen. Ook sociale informatie blijkt effectief: wanneer de app aangeeft hoe de beste 25% van je sportende vrienden of buren in de ijzers hangen, vergroot ook dit het bezoek aan de sportschool.

6. Voedsel en consumentengedrag

Nergens anders blijken nudges zoveel slagkracht te hebben als in het beïnvloeden van directe keuzes van voedsel in winkels, restaurants en andere gelegenheden waar we eten consumeren. Deze keuzes maken we dermate op de automatische piloot dat kleine tweaks in de omgeving grote effecten hebben op producten die in ons winkelmandje of op ons bord terecht komen.

Voorbeeld van nudging van voedselconsumptie: gezond eten

Er zijn verschillende manieren om de aandacht of keuzecontext van voedsel-opties aan te passen om de keuze voor de gezonde opties te laten toenemen:

 • In buffets en food courts scheppen we ons bord maar al te graag vol. Gelukkig biedt nudging uitkomst: enkel het verkleinen van het formaat van de borden is al effectief om men aanzienlijk minder calorieën te laten opscheppen. De grootte van het bord zet onbewust een standaardnorm van de hoeveelheid eten die gangbaar is: een klein bord doet klein eten.
 • Je kunt de aandacht voor voedsel-opties veranderen door de volgorde waarin deze gepresenteerd worden aan te passen. In een experiment bij een congres werden verschillende volgordes van gezonde (fruit) en ongezonde opties (cake) getest. Wanneer de buffettafel vooraan het fruit toonde in plaats van de cake resulteerde dit in een 30% afname van cake-consumptie en maar liefst een 84% toename van fruit-consumptie

Combineren werkt

Het is effectief verschillende nudges te combineren tot een effectieve totaalmix. In een Deens onderzoek waarin in een supermarkt verschillende nudges warden gecombineerd om de consumptie van groente en fruit te bevorderen, nam de verkoop van fruit toe met 29% en groente met 21% (Nielsen et al., 2017).

7. Milieu & Omgeving

Veel omgevingsgedrag ontstaat spontaan, of is het gevolg van ingesleten gewoonten die lastig zijn af te leren. Of het nu gaat om zuinig omgaan met energie of het gooien van afval op straat.

Voorbeeld van nudging op omgevingsgedrag: het ‘Holle Bolle Gijs-effect’

Hoe leuker en gemakkelijker het weggooien van afval is, des te kleiner is de kans dat mensen het op straat werpen. Dit principe wordt al sinds jaar en dag toegepast door de Efteling met Holle Bolle Gijs. Deze unieke pratende vuilnisbakken grijpen niet alleen de aandacht, maar maken het ook leuker om afval weg te gooien, gevolgd door directe positieve feedback door Gijs die de gebruiker bedankt. Dit concept combineert effectieve principes van de menselijke aandacht en feedbackmechanismen tot een ijzersterke nudge. Meer hierover in ons blog over de psychologie van Holle Bolle Gijs.

Betekent dit dat de oplossing voor straatvervuiling kan worden gevonden in een Holle Bolle Gijs op elke straathoek? Gelukkig niet. Subtielere nudges, die op hetzelfde basisprincipe inspelen, blijken even effectief. Zo leidt het plaatsen van een basketbal-hoepel boven de vuilnisbak tot dezelfde gedragsverandering, en zelfs een positief duimpje omhoog blijkt de straten al schoner te houden.

8. Financiën

Van alle toepassingsgebieden van nudging, vormt financiële besluitvorming een relatief stug terrein waar gedrag zich lastig laat veranderen. Hoewel uit meer dan 45 onderzoeken op het gebied van nudging in financiële context blijkt dat nudges zeker een verschil kunnen maken in ons financiële gedrag, zijn deze effecten over het algemeen bescheiden vergeleken met de andere toepassingsgebieden van nudging. In deze context blijken wederom nudges die de keuzestructuur veranderen het meest effectief.

Voorbeeld van nudging van financiële keuzes: verander de keuzestructuur

Van nature hechten mensen meer waarde aan de directe gevolgen van hun keuzes (zowel de positieve als de negatieve) dan de gevolgen in de toekomst. Deze mentale bias maakt het lastig om mensen te stimuleren geld opzij te zetten voor hun pensioen.

Een effectieve toepassing van nudging is de Default Option waarbij de deelname aan een pensioenplan niet langer een actieve keuze is (die men verzuimt te maken) maar automatisch onderdeel is van de arbeidsovereenkomst van een werkgever (waar men vrij is om uit te stappen, maar ze dit meestal niet zullen doen). We volgen automatisch de standaardoptie, dus door de standaard in een keuzecontext te verleggen kun je een belangrijk verschil maken in de langetermijngevolgen van iemands financiële keuzes.

Prosociaal gedrag

Prosociaal gedrag en het helpen van anderen vindt plaats in directe vorm (zoals je medereizigers niet tot last zijn in de stiltecoupé) of indirect (zoals het steunen van een goed doel). Prosociaal gedrag blijkt een kansrijk domein voor nudging (Mertens et al., 2022), doordat er op dit terrein veel kansen zijn om onbewust asociaal gedrag tegen te gaan en gewenst gedrag te bevorderen.

Voorbeeld van nudging van prosociaal gedrag: één simpele visual die donaties doet toenemen

Er zijn tal van technieken om donaties een zetje te geven, zowel in het aantal donaties als de hoogte ervan. Eén van de meer verrassende van deze technieken volgt uit het principe dat we vaak meer doneren wanneer we in de nabijheid zijn van anderen. Puur de aanwezigheid van anderen verhoogt onze motivatie om ons sociaal te gedragen.

Uit meerdere onderzoeken (Kelsey et al., (2018); Powell et al., 2012) blijkt dat je donaties al kunt verhogen door een foto op de donatiebox te plakken van iemand die de donateur aankijkt. Ten opzichte van de controlegroep nam de donatiegrootte met wel 48% toe. Dit lijkt enerzijds het gevolg van toegenomen directe aandacht voor de donatiebox (gezichten grijpen aandacht), maar anderzijds een voorbeeld van hoe de ingebeelde aanwezigheid van anderen de mens prosocialer maakt.

9. Ander gedrag

Natuurlijk bestaan er tal van meer specifieke contexten en vraagstukken waar nudging uitkomst biedt. Hoewel het toepassingsgebied van nudging daarmee breed is, zijn 99% van de vraagstukken weer te herleiden tot de drie fundamentele barrières van gedrag. Het startpunt van elke succesvolle nudge-strategie is daarmee het identificeren welke barrière van kracht is:

1.     Beperkte toegang tot informatie

2.     Beperkte capaciteit om keuze-opties te overzien of te evalueren

3.     Beperkte aandacht en zelfcontrole

10. Nudging boeken

Nudging is een hot topic. Niet voor niets zijn er de afgelopen tien jaar al veel boeken verschenen over dit onderwerp, en jaarlijks voegen zich daar nieuwe titels bij. Hieronder een overzicht van de meest vooraanstaande boeken over nudging:

 • Nudge – Thaler & Sunstein
 • Predictably Irrational – Dan Ariely
 • Influence – Robert Cialdini
 • Behavioral Economics: The Basics – Philip Corr & Anke Plagnol
 • Thinking Fast & Slow – Daniel Kahneman

11. Nudging webinars

Bij Unravel geven we wekelijks webinars, ook over nudging. Hieronder een aantal van onze populairste webinars over nudging:

Laat je adviseren over effectieve nudging

Unravel Behavior ondersteunt organisaties en overheden bij het succesvol implementeren van nudging-strategieën. We passen nudging toe in gebieden zoals gezondheid, voeding, milieu, veiligheid, financiën en prosociaal gedrag.

Bekijk hoe Unravel Behavior nudging-projecten uitvoert, of neem direct contact op met Diede Vendrig via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bronnen:

Forberger, S., Reisch, L., Kampfmann, T., & Zeeb, H. (2019). Nudging to move: a scoping review of the use of choice architecture interventions to promote physical activity in the general population. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity16(1), 1-14.

Kelsey, C., Vaish, A., & Grossmann, T. (2018). Eyes, more than other facial features, enhance real-world donation behavior. Human Nature29(4), 390-401.

Mertens, S., Herberz, M., Hahnel, U. J., & Brosch, T. (2022). The effectiveness of nudging: A meta-analysis of choice architecture interventions across behavioral domains. Proceedings of the National Academy of Sciences119(1).

Nielsen, A. S. E., Sand, H., Sørensen, P., Knutsson, M., Martinsson, P., Persson, E., & Wollbrant, C. (2017). Nudging and pro-environmental behaviour. Nordisk Ministerråd.

Powell, K. L., Roberts, G., & Nettle, D. (2012). Eye images increase charitable donations: Evidence from an opportunistic field experiment in a supermarket. Ethology118(11), 1096-1101.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2021). Nudge. Yale University Press.

PS Vond je dit blog waardevol en wil je het niet missen als we een nieuwe publiceren?
Schrijf je dan in voor onze updates, je bent met ruim 3000 anderen in goed gezelschap.

11.1. Unravel verscheen eerder in: